2024. 04.22-től 2024. 04. 25-ig, 8-tól 12 óráig.

Óvodai, bölcsődei beiratkozás

2024. 04.22-től 2024. 04. 25-ig, 8-tól 12 óráig.


A Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde várja azon szülők jelentkezését, akik a 2024/2025-ös nevelési évtől kérik gyermekük óvodai vagy bölcsődei elhelyezését.

A szülők nyílt napokon nyerhetnek betekintést az intézmény életébe. A nyílt napok időpontja 2024. április 09. és április 23. 9:30-11:30 óráig várjuk az érdeklődőket.

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

o a gyermek és a szülők nevére kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány hiányában születési anyakönyvi kivonat)

o a gyermek és a szülők nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

o a gyermek TAJ kártyája

o kitöltött jelentkezési lap, mely az intézmény honlapján elérhető www.bokretaovi.hu

o amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló dokumentummal, kérjük ezeket is bemutatni!

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete Gyöngyöspata Város közigazgatási területe.

Az intézmény a gyöngyöspatai óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is,

- aki nem óvodaköteles, a 2 és fél évet betöltötte,

- aki életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvoda alkalmas.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje:

2024. május 15.

Felhívjuk a 2021. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a Gyöngyösi Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Gyöngyöspata, 2024.03.27.

Tóthné Kis Ildikó igazgató