2022. április 28-29., 8-17 óra

 

Közlemény a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről


A 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontja:

2022. április 28-29., 8-17 óra

A Bokréta Óvoda és Bölcsőde felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöspata város teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők. Az óvoda integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekeket felvehet.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata,

A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,

A szülő személyi azonosító hatósági igazolványa,

A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

A gyermek TAJ kártyája

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással legkésőbb 2022. május 20-ig értesíti a szülőt.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a törvényes képviselő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében fellebbezést nyújthat be Gyöngyöspata Város jegyzőjéhez.


Gyöngyöspata, 2022. március 29.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata