Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2020.(IV.8.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2020.(IV.8.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)

bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket

rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23 a pontja

szerinti ital;

2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.

2. § A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve

a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a

szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,

b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel

tartott alkalmi rendezvény területén vagy

c) az év első és utolsó napján.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hevér Lászlóné dr. Behan Anett Éva

Polgármester Jegyző


2


A rendelet megalkotásának indoklása


Napjainkban meglehetősen megnőtt a közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt

kialakult visszás helyzetek száma, és igy indokolttá és szükségessé vált a szankcionálás

lehetőségének biztosítása.

A Rendelet megalkotása a közterületi szeszesital-fogyasztás tilalmának főszabálykénti

kimondásával biztosítja a magatartással szembeni hatékonyabb fellépést, melynek végső célja

a közterületek biztonságának, tisztaságának javulása.

A rendelettervezetben indokolt a meghatározott eseményekhez és engedélyekhez kötött

kivételi körök szabályozása.

Az eljárás alá vontakkal szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő összegű

szabálysértési bírság és ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség jogosult.

Hatásvizsgálat:


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdés

előírásának megfelelően előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható

következményeit. A felsorolt szempontok figyelembevételével, az alábbiakat állapítom meg:

1) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1.1) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása: Gyöngyöspata településen a közterületi szeszes ital

fogyasztása a társadalmi elvárásoknak megfelelően kerül szabályozásra, aminek

következtében csökken a közterületeken a felelőtlen és szabályszegő magatartás.

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet, a rendeletben foglaltak be nem

tartása miatt szankcióként kiszabott pénzbírság szabálysértési bevételként Magyarország

központi költségvetésének bevételét képezi.

1.2) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei is vannak, a

közterületeken csökken az elhagyott italos üvegek és dobozok száma, valamint a járványügyi

intézkedések betartatása is könnyebbé válik.

1.3) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket helyi szinten nem keletkeztet.

2) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a kialakult járványügyi helyzet indokolja.

3) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.