Dátumok és tudnivalók egy helyen.

Helyi adókkal kapcsolatos időszerű teendők az adóév elején

Gyöngyöspata Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a Gyöngyöspatán bevezetett Építményadóban, Magánszemélyek kommunális adójában (kivetéses jellegű adók) az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését követő 15 napon belül az adóhatóság által rendszeresített adóbevallási és bejelentési nyomtatványokon kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé.

Az Adózás rendjéről szóló (Art.) 2003. évi XCII. tv. 23.§. (1) bekezdése értelmében

az adóbevallás (bejelentés, változás-bejelentés) benyújtási határideje:

az adókötelezettség keletkezésétől számított 15. nap, vagyis (legkésőbb)

a változást követő adóév január 15. napja.

Az említett helyi adók ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be 2014. évben (vagy a korábbi években), ami befolyással bír a 2015-től fizetendő adóra. Ilyen adókötelezettséget érintő fontosabb változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell vallani: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése vagy megszűnése, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, belterületből külterületté minősítés, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása, jognyilatkozat megváltoztatása, stb.

Például: Ingatlan tulajdonjogában változás következik be 2014. június 9-én, akkor a változást követő adóév első napján (2015. január 1.) az ingatlan eladójának és vevőjének bevallási (bejelentési) kötelezettsége keletkezik, azaz az adóév első napját (2015. január 1.) követő 15 napon belül (2015. január 15-ig) kell a bevallási kötelezettségüknek eleget tenni.

Az adózóknak a bevallási kötelezettségüket abban az esetben is teljesíteniük kell, ha az adóhatóság erről külön nem értesítette és nem bocsájtotta rendelkezésre az ehhez szükséges nyomtatványokat.

Az adózók az adókötelezettségük elmulasztását nem indokolhatják azzal, hogy pld. az építési engedély vagy a használatbavételi engedély 1 példányát az önkormányzat megkapta, vagy pld. beköltöztek az új házban és állandó lakosként bejelentkeztek Gyöngyöspatára, amiről az önkormányzat is tud, stb.

Adózó részére az adót csak az adózó által benyújtott bevallásban közölt adatok alapján lehet megállapítani.

Így aki bevallási kötelezettségét nem teljesíti, az Art. 172.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján mulasztási bírsággal sújtható, melynek összege magánszemély esetén 200.000.-Ft-ig, más adózónál 500.000.-Ft-ig terjedhet.

A bevezetett adókról, azok változásáról kihirdetés útján, helyi újságban, Gyöngyöspata Város honlapján és személyesen, az adóhatóságnál értesülhetnek.

2015. évi helyi adó-naptár 

Dátum

Az adófizetés és adóbevallás jogcíme

Változást követő év január 15.

Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése

Tárgyhó 12.

Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése *

Tárgyhót követő hónap 15.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása

 

Január 15.

vagy a tulajdonszerzést követő 15 napon belül

Desztilláló berendezés tulajdonjogának bejelentése

Február 15.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető által

Március 15.

Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó I. félévi részének befizetése

Március 20.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által

Március 31.

A 2014. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

Május 31.

A 2014. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2014. évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Szeptember 15.

Az építményadó, magánszemélyek kommunális adó, gépjárműadó II. félévre eső részének és a 2015. évi szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleg befizetése

December 20.

Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

 * Ha a magánszemélynek föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

(Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek föld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a föld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.)

** A 2015. I. félévi iparűzési adóelőleg a 2014. évi adóelőleg 50 %-a. 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja.