Intézményvezetői pályázat kiírása

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő – testületének 2020. szeptember 9-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Sz: 78/2020. (IX.09.) Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása

 

 

HATÁROZAT

 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

 1. Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. (l) bekezdése alapján a Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) elnevezésű intézmény — 2021. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó — intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletében meghatározott tartalommal.

 

 1. Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen határozat melléklete szerinti pályázati felhívást tegye közzé a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a munkáltató székhelye szerinti településen a helyben szokásos módon.

Határidő: 2020. szeptember 15.

Felelős: Hevér Lászlóné polgármester, dr. Behan Anett Éva jegyző

 

 1. Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a dr. Behan Anett Éva jegyzőjét, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze elő a Képviselő-testület 2020. novemberi ülésére.

 

Határidő: 2020. novemberi képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző

 

Hevér Lászlóné sk. dr. Behan Anett Éva sk.

Polgármester Jegyző

 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.

 

Gyöngyöspata, 2020. szeptember 11.

 

dr. Behan Anett Éva

Jegyző

 

Melléklet a 78/2020. (IX.09) határozathoz

 

Pályázati felhívás

 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) intézményvezetői álláshelyének (magasabb vezető beosztás) 5 évig — 2021. január l. napjától 2026. december 31. napjáig — tartó, határozott időre történő betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség,

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 • legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 • a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,

 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a végzettséget, gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatát,

 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsődében az intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései szerint.

 

A munkavégzés helye: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

 

A kinevezés határozott időtartamra szól: 5 év, 2021. január 1-től 2026. december 31-ig.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A próbaidő időtartama: 4 hónap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő, 2020. novemberi képviselő-testületi ülés napja.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöspata Város Önkormányzata, Hevér Lászlóné polgármester részére (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) történő megküldésével. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde intézményvezető,

 • a kizárólag elektronikus úton (titkarsag@gyongyospata) történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (V111.30.) Korm. rendelet alapján.

 

A pályáztató biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, illetve az intézményt megismerhessék. Ennek alapján a pályázat elkészítéséhez és az intézmény megismeréséhez szükséges információk érdekében felvilágosítás kérhető : a Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármesterétől a 06- 37/364-111-es telefonon, vagy személyesen, előzetes időpont egyeztetést követően.