A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között
megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi
működési költségeihez való hozzájárulás.

Pályázati felhívás

Gyöngyöspata Város Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat,
hogy Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete civil szervezetek
támogatásáról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az
érintett szervezetek számára.


Pályázat célja:


A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között
megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi
működési költségeihez való hozzájárulás.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás: tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret: 3.000.000
Ft


A támogatottak köre:


Azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján
nyilvántartásba vételre kerültek és Gyöngyöspatán fejtik ki tevékenységüket.
Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a
szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el, vagy nem
rendeltetésszerűen használták fel.


A pályázati anyag tartalma:


Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Gyöngyöspatai Polgármesteri
Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy
letölthető a www.gyongyospata.hu honlapról.


A támogatási döntés, az elbírálás határideje:
A támogatások odaítéléséről Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A Hivatal a pályázókat a
pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.


A támogatás formája:


A civil szervezetek, alapítványok, az elnyert támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott módon vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti
tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig,
rendkívüli esetben tárgyévet követő év február 15-ig.


A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:
Működési költségek

 Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció
 Bér, tiszteltdíj
 Szakértői költségek
 Utazási költségek
 Szállás, étkezés
 Anyag, eszköz beszerzés


Nem támogathatóak:
 Beruházás,
 Reprezentáció


A pályázat benyújtásához 5% önrész vállalása kötelező.


A pályázatok beadásának módja, helye és határideje:


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10. napja, 12.00 óra.


A pályázat benyújtásának helye: Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal
      3035 Gyöngyöspata, Fő u. 65.


A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.


Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 4 munkanapon belül, egy alkalommal
van lehetőség.


A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.