Álláshirdetés.

Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyöngyöspata Város Önkormányzata költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.

 

                       

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

B kategóriás jogosítvány,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés a Kttv. 247. § (4) bekezdés figyelembe vételével

Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem, Állam és jogtudományi doktori képesítés,

Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A közigazgatási szakmai gyakorlat, és a közigazgatási vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések.

A pályázat részeként benyújtandó további iratok: - hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez; Nyilatkozat arról, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható; kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hevér Lászlóné polgármester nyújt, a 06307002145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2137/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gyongyospata.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyospata.hu honlapon szerezhet.