Álláspályázat.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

 

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól, 2018. október 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig.

 

A munkavégzés helye:

 

Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde

3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör: az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési dokumentumai szerint, munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;

pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz,

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,

érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;

előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz;

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e.

 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely közzétételre kerül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hevér Lászlóné polgármester nyújt, a +36-30-700-21-45-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Gyöngyöspata Város Önkormányzata Polgármestere részére történő megküldésével (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) – a borítékon feltüntetve a „Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde” és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a meghallgatja. Ezt követően dönt Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyongyospata.hu internetes oldal – 2018. július 27.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 28.