Közlemény a 2016/2017–es nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről.

Közlemény a 2016/2017–es nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Gyöngyöspata Város Önkormányzata által fenntartott Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsődébe a gyermekeket a 2016/2017–es nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni: 

2016. május 2. (hétfő) – 2016. május 6. (péntek) 8 – 16 óra között.

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2016. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a 2016/2017. nevelési év során töltik be.

A köznevelési törvény értelmében a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és addig a pontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Óvodai beiratkozás

A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni.

Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
•    Gyermek anyakönyvi kivonatát,
•    A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
•    A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
•    A gyermek TAJ kártyáját.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2016. május 20-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Gyöngyöspata Város jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az óvodai jogviszony beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

 

Gyöngyöspata, 2016. március 30.

 

dr. Sándor Balázs

jegyző