A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5.  § (2)  bekezdése és a  7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Kijárási korlátozás meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések 1. § (1) A  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. (2) A  Kormány – a  Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs jelentésének figyelembevételével – hetente megvizsgálja a kijárási korlátozás fenntartásának szükségességét. 2. § A kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a  Rendelet szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  településen, illetve a  fővárosi kerületben működő piac nyitva tartásának rendjéről és a  piacnak a 65. életévüket betöltöttszemélyek általi látogatásának rendjéről a települési – Budapest Főváros esetében a kerületi – önkormányzat a Rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltöttszemélyek látogathatják.

2. Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezések 3. § 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat rendelettel a  település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg. Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon történő kihirdetés mellett olyan formában is közzé kell tenni, amely biztosítja, hogy a  lakosság lehető legszélesebb köre értesüljön a rendelet tartalmáról.

3. Hatályba léptető rendelkezések 4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. (3) A húsvéti ünnepekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 3. § és a 6. § (2) bekezdése 2020. április 14-én hatályát veszti. 

4. Egyéb rendelkezések 5. § (1) Az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6.  § Az  élelmiszert, az  illatszert, a  drogériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és a  higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyagtöltőállomás kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.” (2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Kormány e rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.” 6. § (1) Felhatalmazást kap a  települési – Budapest Főváros esetében a  kerületi – önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a  településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának a Rendeletben foglaltaktól eltérő szabályait. (2) Felhatalmazást kap a  települési önkormányzat polgármestere, a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi polgármester mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi közgyűlés hatáskörének a  Katv. 46.  § (4)  bekezdése alapján gyakorlója, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – a 3. § szerinti időszakra vonatkozó – kijárási szabályokat. 7. § A Kormány e  rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök