2018. évben a támogatásra szánt pénzkeret 3.000.000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyöngyöspata Város Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket,
alapítványokat, hogy Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete civil
szervezetek támogatásáról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint
pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.


Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között
megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek
tárgyévi működési költségeihez való hozzájárulás.


A támogatásra rendelkezésre álló forrás:
2018. évben a támogatásra szánt pénzkeret 3.000.000 Ft


A támogatottak köre:


Azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján
nyilvántartásba vételre kerültek és Gyöngyöspatán fejtik ki tevékenységüket.
Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a
szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el, vagy
nem rendeltetésszerűen használták fel.


A pályázati anyag tartalma:


Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Gyöngyöspatai
Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) vehető át személyesen
ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.gyongyospata.hu honlapról.


A támogatási döntés, az elbírálás határideje:
A támogatások odaítéléséről Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A Hivatal a
pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.


A támogatás formája:
A civil szervezetek, alapítványok, az elnyert támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott módon vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti
tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:


Működési költségek
• Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció
• Bér, tiszteletdíj
• Szakértői költségek
• Utazási költségek
• Szállás, étkezés
• Anyag, eszköz beszerzés


Nem támogathatók:
• Beruházás,
• Reprezentáció
A pályázat benyújtásához 5% önrész vállalása kötelező.
A pályázatok beadásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 30. 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal
3035 Gyöngyöspata, Fő u. 65.

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 4 munkanapon belül, egy
alkalommal van lehetőség.
A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

Formanyomtatványok:

Pályázati adatlap:

http://gyongyospata.hu/onkormanyzat/dokumentumok/category/6-formanyomtatvanyok?download=398:palyazatiadatlap2018 

Mellékletek:

http://gyongyospata.hu/onkormanyzat/dokumentumok/category/6-formanyomtatvanyok?download=399:palyazatifelhivasmellekletei2018