Kérjük, ügyeljenek lakókörnyezetük rendezettségére!

Tisztelt Lakosok, Ingatlanhasználók!


Gyöngyöspata Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 3/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése értelmében az ingatlanhasználó köteles gondoskodni 


a) az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, 
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, 
d) az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 
e) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelet alapján ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a fenti rendelkezéseknek nem tesz eleget.

Kérem, ügyeljenek lakókörnyezetük rendezettségére!

Gyöngyöspata, 2016. március 3.

dr. Sándor Balázs
jegyző